Design a site like this with WordPress.com
Get started

Խաղողի և գինու դպրոց

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Կանոնադրություն

Հաստատված է «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

«Հաստատված է կրթահամալիրի խորհրդի 04.04.2019թ. նիստում»

 

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽԱՂՈՂԻ ԵՎ ԳԻՆՈՒ ԴՊՐՈՑԻ

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

I․ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 1. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Կրթահամալիր) Խաղողի և գինու դպրոցը, որպես ուսումնական կենտրոն (այսուհետ՝ դպրոց), կրթահամալիրի մասնաճյուղ է:
 2. Դպրոցի ղեկավարին (այսուհետ՝ Ղեկավար) կրթահամալիրի տնօրենի (այսուհետ՝ Տնօրեն) ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի խորհուրդը (այսուհետ՝ Խորհուրդ):
 3. Դպրոցը իրավաբանական անձ չէ, չունի առանձին հաշվեկշիռ և բանկային հաշիվ:
 4. Դպրոցը Կրթահամալիրի կողմից լիազորված է իրականացնելու Կրթահամալիրի գործունեության առարկայից, նպատակներից և խնդիրներից բխող գործունեություն:
 5. Դպրոցի կանոնադրությունը և դրա փոփոխությունները Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը:
 6. Դպրոցը իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, կրթահամալիրի և դպրոցի կանոնադրություններով:
 7. Դպրոցի գտնվելու վայրն է` Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, Անդրանիկի 92/1:
 8. Դպրոցը կարող է ունենալ չկոդավորված կնիք, ձևաթուղթ և խորհրդանիշ:
 9. Կարճ անվանումն է` Խաղողի և գինու դպրոց:
 10. Դպրոցն ունի էլեկտրոնային բլոգ` eduwinemskh.wordpress.com, որը գործում է որպես դպրոցի պաշտոնական տեղեկատվական օրգան, զանգվածային լրատվական միջոց։
 11. Դպրոցը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ, կրթահամալիրում սահմանված կարգով կարող է համագործակցել այլ հաստատությունների, (այդ թվում՝ օտարերկրյա) և կազմակերպությունների հետ:

II․ ԴՊՐՈՑԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԱՌԱՐԿԱՆ

12․ Դպրոցի գործունեության առարկան Կրթահամալիրում մշակվող հեղինակային հանրակրթական, նախամասնագիտական (արհեստագործական), միջին մասնագիտական, արտադպրոցական (նախասիրական, լրացուցիչ) կրթական ծրագրերի շրջանակներում, սովորողների էկոլոգիական դաստիարակությունն է՝ խաղողագործության և գինեգործության հետ ծանոթացումը, տեխնոլոգիական ընդհանուր և մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորումը:

13․ Դպրոցի գործունեության նպատակներն են`

 • խողողագործության և գինեգործության ազգային ավանդույթների վերականգնումը
 • առկա խաղողի այգիների մշակումը սովորողների ուժերով, նոր այգիների ստեղծումը.
 • խաղողի և այլ պտուղների՝ որպես հումք հավաքումը, հետագա մշակումը, պահպանումը

14․ Դպրոցի խնդիրներն են.

 • հայկական խաղողագործության և գինեգործության ավանդույթների ուսումնասիրությունը, ստեղծված նյութերի թվայնացում և հրապարակում.
 • տարբեր տեսակի խաղողի տնկիների ստացում և մշակում.
 • անմշակ տարածքների մաքրում, խաղողի այգիների հիմնում.
 • բակերում եղած խաղողի թառմաների խնամք.
 • խաղողագործության ուղղությամբ հանրապետության այլ հաստատությունների հետ համագործակցության իրականացում.
 • խաղողի և այլ պտուղների ստացված բերքի հետագա մշակում՝ կախան, չամիչ, գինի, կորիզի յուղ.
 • տակառագործի մասնագիտության ուսուցում.
 • ուսումնական հավաքների, գիտաժողովների կազմակերպում.
 • կրթահամալիրի քոլեջի «Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն», «Այգեգործություն» մասնագիտություններով սովորողների համար մասնագիտական ուսուցման և ուսումնա-արտադրական փորձառության կազմակերպումը.
 • մեծահասակների համար լրացուցիչ կրթության կազմակերպումը.
 • խաղողագործությանը նվիրված ուսումնական հավաքների կազմակերպումը և այլոց կողմից կազմակերպված հավաքների մասնակցությունը:

 

III. ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ

 1. Դպրոցի կառուցվածքը Տնօրենի ներկայացմամբ հաստատում է Խորհուրդը: Իր կանոնադրական նպատակները և խնդիրները լուծելու համար դպրոցն ունի այգիներ, տնկարններ, մառաններ, գինեգործության ուսումնաարտադրական լաբորատորիա, տակառագործության արհեստանոց:
 2. Դպրոցի այգիները և տնկարանները մշակում են կրթահամալիրի դպրոցների, քոլեջի սովորողները, դասավանդողները:
 3. Դպրոցի ղեկավարի համաձայնությամբ կրթահամալիրի աշխատողը, սովորողը կարող են վճարովի աշխատանք կատարել:
 4. Ուսումնական, գիտահետազոտական հավաքները կազմակերպվում են ըստ կրթահամալիրի ուսումնական օրացույցում ընդգրկված նախագծի՝ Տնօրենի հրամանով:
 5. Քոլեջի սովորողների ուսումնառությունը կազմակերպվում է ըստ քոլեջի դասացուցակի:
 6. Քոլեջի սովորողների մասնագիտական փորձառությունը կազմակերպվում է քոլեջի ղեկավարի և դպրոցի ղեկավարի համատեղ հրամանով:
 7. Մեծահասակների կրթությունը կազմակերպվում է սահմանված կարգով կնքված պայմանագրի հիման վրա:

IV. ԴՊՐՈՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

22. Դպրոցի ընթացիկ ղեկավարումն իրականացնում է Ղեկավարը:

23. Դպրոցն ունի մասնագիտական խորհուրդ՝ կազմված հանրապետության մասնագետներից: Խորհրդի անհատական պազմը Ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է Տնօրենը:

24. Ղեկավարը`

 • կազմակերպում և ղեկավարում է դպրոցի ընթացիկ գործունեությունը.
 • Խորհրդի հաստատմանն է ներկայացնում Խաղողագործության դպրոցի զարգացման ծրագիրը.
 • վարում է դպրոցի բլոգը.
 • Կրթահամալիրի դպրոցների, քոլեջի ղեկավարների հատ համակարգում է սովորողների այցը դպրոց, կազմակերպում է սովորողների գործունեությունը.
 • քոլեջի՝ փորձառություն անցնող սովորողների համար ապահովում է աշխատանք.
 • սովորղներին ծանոթացնում է աշխատանքի անվտանգության կանոններին.
 • անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպում է առաջին բժշկական օգնություն.
 • վերահսկողություն է իրականացնում դպրոցի ինքնասպասարկման աշխատանքների կազմակերպմանը.
 • հետևում է պարտադիր գործածության երաշխավորված փաստաթղթերի  վարմանը և պահպանմանը.
 • սահմանված կարգով ներկայացնում է դպրոցի գործունեության կիսամյակային, տարեկան հաշվետվությունները.
 • կնքում է լրացուցիչ կրթության պայմանագրեր.
 • օրենքով սահմանված կարգով կրում է  պատասխանատվություն օրենքների, հիմնադրի, նախարարության, Խորհրդի, Տնօրենի որոշումների,  այլ իրավական ակտերի և կնքված պայմանագրերի պահանջները չկատարելու կամ ոչ  պատշաճ կատարելու համար.
 • դպրոցի աշխատանքները կազմակերպելու համար Տնօրենին առաջարկություն է ներկայացնում աշխատող ընդունելու մասին.
 • Տնօրենին առաջարկություն է ներկայացնում աշխատողին լրավճար, պարգևավճար նշանակելու մասին.
 • պատասխանատվություն է կրում դպրոցին հատկացված այդիների, տարածքների, սարքավորումների համար.
 • կատարում է Տնօրենի հանձնարարություններ.
 • ղեկավարի բացակայության դեպքում, Տնօրենի  որոշման համաձայն, նրա լիազորություններն իրականացնում է այլ անձ:
 1. Մասնագիտական խորհուրդը հետևում է դպրոցի աշխատանքներին, տալիս անհրաժեշտ խորհրադատվություն, մասնակցում հավաքների և գիտաժողովների կազմակերպմանը:

V. ԴՊՐՈՑԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

26. Տնօրենը կրթահամալիրին օգտագործման հանձնված և կրթահամալիրի սեփականություն հանդիսացող գույքից ամեն տարի դպրոցին հատկացնում է գույք, միջոցներ:

27. Ղեկավարը պատասխանատու է դպրոցին հանձնված այգիների, տարածքի, գույքի, սարքերի և սաքավորումների նպատակային օգտագործման, պահպանման և խնամքի համար:

28. Դպրոցի ֆինանսական միջոցները գոյանում են պետական հատկացումներից, լրացուցիչ կրթության վճարներից, ստացված արտադրանքի յուրացումից՝ Կրթահամալիրում սահմանված կարգով, նվիրատվություններից, առանձին անհատների, կազմակերպությունների ներդրումներից:

29. Դպրոց ֆինանսական հաշվառումը կատարում է կրթահամալիրի հաշվապահությունը:

 

%d bloggers like this: